Hits 1-3 within 1 documents

    Hegemonie (1)
    hegemony (1)
    herrschende Klasse (1)