Bibtex export

 

@article{ Hohnsträter2018,
 title = {Die Gesellschaft der Singularitäten 7: Kultur, Konsum und die Gesellschaft der Singularitäten},
 author = {Hohnsträter, Dirk},
 journal = {Soziopolis: Gesellschaft beobachten},
 year = {2018},
 urn = {https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-82541-2},
 abstract = {Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten: Zum Strukturwandel der Moderne. Berlin: Suhrkamp 2017. 978-3-518-58706-5},
}