Endnote export

 

%T Historical travel times according to Specht's map: case study; Sãcuieni county - Wallachia (Romania)
%A Cruceru, Alexandru-Ionut
%A Buterez, Cezar
%J Cinq Continents
%N 15
%P 59-77
%V 7
%D 2017
%K ordinary travel; duration; Specht map; Saac County; historical cartography
%@ 2247-2290
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63371-3
%X Considerată prima hartă a Valahiei la scară mare (cca. 1:57,000) și printre primele având la bază măsurători topografice, harta Specht (1790-91) a fost utiliza tă în numeroase studii 
geografice. Un fapt mai puțin cunoscut este că materialul cartografic a fost însoțit și de trei 
tomuri ce furnizează informații suplimentare, precum: elemente de localizare, numărul și tipul construcțiilor, felul formațiunilor vegetale și altele. În ciuda caracterului inedit, anuscrisele păstrate sub formă de copie, la Biblioteca Academiei Române, au fost rareori utilizate în scop științific. Scopul acestui articol este de a explora veridicitatea datelor care exprimă, în unități de timp, distanțele dintre așezările de pe harta Specht. Analiza a constat în interpolarea datelor organizate întro bază de date istorico-geografică, pentru a reflecta două ipostaze ale mișcării populației: călătoria în orizontul local (în vecinătatea satului) și călătoria intrajudețeană, având ca pol reședința de județ. Pentru delimitarea zonei de studiu pe criterii relevante, ca studiu de caz a fost tratat județul Săcuieni, una dintre unitățile administrativ-teritoriale de tranzit între Muntenia și Transilvania. Pentru validare, hărțile obținute au fost comparate cu descrieri de călătorie din secolele XVIII-XIX. Având în vedere variabilele existente (mijloacele de deplasare, anotimpul, starea drumurilor, etc), rezultatele analizei corespund cu mărturiile istorice și cu situația reală. În concluzie, harta Specht împreună cu cele trei manuscrise complementare constituie o sursă veridică de date din perspectiva timpului estimat între așezări.
.
%X Being the first large-scale map of the province of Wallachia (approx. 1:57,600), and also among the first that were constructed using modern topographic survey means, the Specht 
Map (1790-91) has been used, sometimes quite extensively, in many historical-
geographical researches. A fact less known is that the map was accompanied by three tomes, providing additional information, such as: location of the elements, number and type of constructions, type of plant formations and others. Despite the novelty, the manuscripts kept as copy at the Library of the Romanian Academy were seldom used for scientific purposes. The purpose of this article is to explore the veracity of the data that expresses the distances between the settlements on the Specht map in time units. The analysis consisted in interpolation of the data organized into a historical-geographic database, and reflect two hypostases of the population movement: the trip in the local horizon (in the vicinity of the village) and the intra-county trip, having as a pole the county seat. In order to delimit the study area on relevant criteria, we have chosen as a case study Sacuieni County, one of the administrative-territorial units of transit between Muntenia and Transylvania. For validation, the maps obtained were compared with travel descriptions from the 18th-19th centuries. Taking into account the existing variables (means of travel, season, road condition, etc.), the results of the analysis correspond to the historical testimonies and the real situation. In conclusion, the Specht map together with the three complementary manuscripts is a true source of data in terms of estimated time between settlements.
%C ROU
%G en
%9 journal article
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info