Endnote export

 

%T PIAAC 2012: Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick
%A Rammstedt, Beatrice
%A Ackermann, Daniela
%A Helmschrott, Susanne
%A Klaukien, Anja
%A Maehler, Débora B.
%A Martin, Silke
%A Massing, Natascha
%A Zabal, Anouk
%P 28
%D 2013
%I Waxmann
%K PIAAC; Programme for the International Assessment of Adult Competencies
%~ GESIS
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-59173-6
%C DEU
%C Münster
%G de
%9 Arbeitspapier
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info