Endnote export

 

%T Sammelrezension
%A Honer, Anne
%A Hitzler, Ronald
%J Das Argument
%N 157
%P 442-444
%V 28
%D 1986
%K qualitative Sozialforschung
%= 2009-04-21T15:53:00Z
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-56981
%X Besprechung zu: 1. Girtler, Roland: Methoden der qualitativen Sozialforschung. Anleitung zur Feldarbeit. Wien u.a.: Böhlau 1984. ISBN 3-205-06320-1. 2. Girtler, Roland: Der Strich. Erkundungen in Wien. Wien: Veriag Age d'homme - Karolinger 1985. ISBN 3-85418-023-3.
%G de
%9 Rezension
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info