Endnote export

 

%T Literaturbesprechung zu: Agnes Heller: A theory of history. London et al.: Routledge & Kegan Paul 1982
%A Honer, Anne
%A Hitzler, Ronald
%J Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
%N 2
%P 401-403
%V 36
%D 1984
%K Geschichtstheorie; Geschichtsforschung; Geschichtlichkeit
%= 2009-03-23T13:50:00Z
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-55479
%G de
%9 Rezension
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info