Endnote export

 

%T Abschätzung von Effekten der Integration von Flüchtlingen: Kurzexpertise für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
%A Bach, Stefan
%A Haan, Peter
%A Deuverden, Kristina van
%A Fischer, Björn
%A Brücker, Herbert
%A Romiti, Agnese
%A Weber, Enzo
%P 38
%V FB477
%D 2017
%@ 0174-4992
%~ BMAS
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-50358-9
%C DEU
%C Berlin
%G de
%9 Forschungsbericht
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info