Endnote export

 

%T Begleitforschung des Sonderprogramms des Bundes zur Einstiegsqualifizierung Jugendlicher: EQJ-Programm; 6. Zwischenbericht
%A Becker, Carsten
%A Ekert, Stefan
%A Asmus, Jürgen
%A Kirbach, Matthias
%P 78
%D 2007
%@ 0174-4992
%~ BMAS
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-48659-8
%C DEU
%C Berlin
%G de
%9 Zwischenbericht
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info