Endnote export

 

%T Jugend und Jugendbilder in der frühen Bundesrepublik: Kontexte - Diskurse - Umfragen
%A Janssen, Philip Jost
%J Historical Social Research, Transition (Online Supplement)
%N 23
%P 452
%D 2010
%@ 0172-6404
%~ GESIS
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-446841
%C DEU
%G de
%9 Monographie
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info