Endnote export

 

%T Hinweise zum Datenschutz: Rechtlicher Rahmen und Maßnahmen zur datenschutzgerechten Archivierung sozialwissenschaftlicher Forschungsdaten
%A Kinder-Kurlanda, Katharina
%A Watteler, Oliver
%P 23
%V 2015/01
%D 2015
%@ 2364-3781
%~ GESIS
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-431831
%C DEU
%C Köln
%G de
%9 Monographie
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info