Show simple item record

The Safety of Elderly People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example
[collection article]

dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzejde
dc.contributor.editorHalicka, M.de
dc.contributor.editorHalicki, J.de
dc.contributor.editorCzykier, K.de
dc.date.accessioned2015-02-11T14:08:39Z
dc.date.available2015-02-11T14:08:39Z
dc.date.issued2010de
dc.identifier.urihttp://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/41811
dc.description.abstractPolish society gathers features specific to "late modernity" period. In this period grows up the meaning of organizational forms, flow of information, trust to other people and complicated technical systems, uncertainty, taking a risk as well as progressive economic, political and cultural globalization. One of threats and challenges is the process of population ageing. The article attempt to recognition of specific safety problems of old men's in Białystok. Safety is treated as necessary condition for far more researches on practical solutions connected with the professional activity of seniors and growth of their social participation. Assurance of seniors safety can lead to lowering costs of their maintenance as well as the formation of positive attitudes towards old age and cultural openness. The work brings closer connections between safety and social capital topics as well as chosen empirical analyses.en
dc.description.abstractSpołeczeństwo polskie nabiera cech specyficznych dla okresu „późnej nowoczesności”. Wzrasta znaczenie form organizacyjnych, przepływu informacji, zaufania do innych ludzi i skomplikowanych systemów technicznych, niepewności, podejmowania ryzyka oraz postępującej globalizacji ekonomicznej, politycznej i kulturowej. Jednym z zagrożeń i wyzwań jest proces starzenia się społeczeństw. Artykuł stanowi próbę poznania specyfiki bezpieczeństwa ludzi starych w Białymstoku. Traktowane jest ono jako warunek konieczny do dalszych poszukiwań praktycznych rozwiązań pozwalających na wydłużanie aktywności zawodowej seniorów i wzrost ich uczestnictwa społecznego. Jego zapewnienie może prowadzić do obniżenia kosztów ich utrzymania oraz kształtowania pozytywnych postaw wobec starości i otwartości kulturowej. Praca przybliża powiązania problematyki bezpieczeństwa i kapitału społecznego oraz wybrane wyniki analiz empirycznych.pl
dc.languagepl
dc.publisherUniwersytet w Białymstokude
dc.subject.ddcSozialwissenschaften, Soziologiede
dc.subject.ddcSocial sciences, sociology, anthropologyen
dc.subject.otherTrust; Occupational Health & Safety; Social Capital; Aging; Risk; Sociology of Ageing; Elderly; Bialystokde
dc.titleBezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostokude
dc.title.alternativeThe Safety of Elderly People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Examplede
dc.description.reviewbegutachtet (peer reviewed)de
dc.description.reviewpeer revieweden
dc.source.collectionZagrożenia w starości i na jej przedpolude
dc.publisher.countryMISC
dc.publisher.cityBiałystokde
dc.subject.classozGerontologyen
dc.subject.classozGerontologie, Alterssoziologiede
dc.identifier.urnurn:nbn:de:0168-ssoar-418111
dc.rights.licenceDigital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenzde
dc.rights.licenceFree Digital Peer Publishing Licenceen
internal.statusformal und inhaltlich fertig erschlossende
dc.type.stockincollectionde
dc.type.documentSammelwerksbeitragde
dc.type.documentcollection articleen
dc.source.pageinfo75-90de
internal.identifier.classoz20300
internal.identifier.document25
internal.identifier.ddc300
dc.description.pubstatusPublished Versionen
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
internal.identifier.licence5
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review1
dc.subject.classhort10200de
internal.pdf.version1.5
internal.pdf.validtrue
internal.pdf.wellformedtrue
internal.check.abstractlanguageharmonizerCERTAIN
internal.check.languageharmonizerCERTAIN_CHANGED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record