Endnote export

 

%T Rezension: Günter Mey, Katja Mruck (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie
%A Demuth, Carolin
%J Zeitschrift für Qualitative Forschung
%N 1
%P 149-151
%V 12
%D 2011
%@ 1438-8324
%~ Verlag Barbara Budrich
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-386975
%C DEU
%G de
%9 Rezension
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info