Show simple item record

O istorie socială a spaţiului românesc. De la începuturile statalităţii dacice până la întrezărirea modernităţii
[monograph]

dc.contributor.authorBrie, Mirceade
dc.date.accessioned2013-02-25T08:34:40Z
dc.date.available2013-02-25T08:34:40Z
dc.date.issued2005de
dc.identifier.isbn973-613-759-7de
dc.identifier.urihttp://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/33343
dc.description.abstractA Social History of Romanian Space. From the Beginning of Dacian state until the rise of Modernity presents on a wide scale in time and space the history of Romanian states from their ancestors, from Antiquity, continuing with the Medieval Romanian Life and State and ending with social realities in early modern times, centuries XVIIth and XVIIIth. After an introductoty study- Social history – object and historiographical orrientations which emphasizes the social dimension of historical studies, the book refers to Population and social arhitecture in Dacia before and after the setting of Roman Empire furnishing data about the Dacian population, ethno-linguistical structure of people and language, vestimentation, dayly life, social classes, the native population and the collonists, the Roman Law in Roman Dacia and the Political Life of Roman Dacia, territorial organization, etc. Then it follows a chapter about Social tendences in the space of Dobrogea (II-VI century) and a chapter about post Roman Dacia with the spread of Christianity and the contact with migratory peoples. Then the book presents Medieval Romanian Society with a focus on demographic realities, cohabiting nationalities, with institutional organization of medieval Romanian States, with organization of medieval world, social structures and dayly life. Last but not least, the author of the present book talks about social relations in Romanian Countries in Early Modern times (XVII-XVIII centuries), with a focus on demography, social structures, reform and modernization and a few considerations regarding social life in XVIIIth century.en
dc.description.tableofcontentsINTORDUCERE. Istoria socială – obiect şi orientări istoriografice 9 Repere ale istoriei sociale în istoriografia românească. 16 POPULAŢIA ŞI STRUCTURA SOCIALĂ ÎN DACIA 23 1. Societatea şi arhitectura socială în Dacia preromană 26 1.1. Populaţia Daciei 29 1.1.1. Structura etno-lingvistică 30 1.1.2. Înfăţişarea şi îmbrăcămintea 31 1.1.3. Viaţa cotidiană. Principalele ocupaţii 32 1.2. Structurile sociale 42 1.2.1. Aristocraţia 42 1.2.2. Oamenii liberi 47 1.2.3. Sclavia la geto-daci 49 1.2.4. Femeia în societatea geto-dacă 51 2. Structuri social-economice şi juridice în Dacia romană 53 2.1. Populaţia – autohtoni şi colonişti 54 Autohtonii 54 Coloniştii 57 2.2. Dreptul roman şi structurile social-juridice 59 Ordinul senatorial 61 Ordinul cavalerilor 61 Plebea 61 Sclavii 62 2.3. Caracterizarea structurilor sociale în Dacia Romană 62 2.4. Tipuri de comunităţi umane în Dacia Romană 67 2.4.1. Comunităţile teritoriale 68 Coloniile 69 Municipiile 70 Canabae 71 Pagus 72 Vicus 72 Alte aşezări 73 2.4.2. Comunităţile economico-sociale 74 Obştea sătească 74 Colegiile 75 2.4.3. Comunităţile religioase 76 2.5. Câteva trăsături ale vieţii cotidiene 77 3. Tendinţe sociale în spaţiul dobrogean (secolele II – VI) 80 4. Populaţia şi noua ordine socială în Dacia postromană 84 4.1. Populaţia autohtonă după retragerea aureliană 86 4.2. Răspândirea creştinismului la daco-romani 90 4.3. Populaţiile migratoare şi contactul cu autohtonii (secolele I – VIII) 93 Sarmaţii-iazigi 95 Vandalii 96 Goţii 96 Hunii 98 Gepizii 100 Avarii 102 Slavii 104 Bulgarii 106 SOCIETATEA FEUDALĂ ROMÂNESCĂ 109 1. Începuturile feudalităţii româneşti 109 1.1.Realităţi demografice. De la aşezarea maghiarilor în Pannonia la invazia mongolă 111 1.1.1. Maghiarii şi pătrunderea acestora în Transilvania. Secuii şi colonizarea saşilor 112 Secuii 115 Colonizarea saşilor 117 Cavalerii teutoni în Ţara Bârsei 121 O nouă încercare eşuată. Cavalerii ioaniţi. 123 1.1.2. Pecenegii, uzii şi cumanii. Marea invazie tătaro-mongolă 123 Pecenegii 123 Uzii 125 Cumanii 125 Marea invazie tătaro-mongolă 127 1.2. Societatea rurală. Obştea sătească 130 1.3. Cristalizarea relaţiilor feudale 134 1.3.1. Originea boierimii în spaţiul românesc 138 Originea slavă a boierimii 139 Rolul cumanilor în procesul de constituire a boierimii de la sud şi răsărit de Carpaţi 142 1.3.2. Statutul social-economic şi juridic al cnezilor 143 2. Statul medieval românesc. Instituţionalizarea feudalităţii 147 2.1. Organizarea instituţională 148 2.1.1. Domnia şi structura puterii 149 Adunarea stărilor 153 Sfatul domnesc 155 2.1.2. Organizarea administrativă 156 2.1.3. Organizarea judecătorescă 157 2.1.4. Organizarea militară 160 Oastea de pace 160 Oastea de război 162 2.1.5. Organizarea bisericească 163 2.1.5. Organizarea fiscală 166 2.2. Lume rurală – lume urbană. Tipuri de aşezări umane 168 2.2.1. Satul şi lumea rurală 169 Originea satelor 170 Organizarea socială a satelor 172 Tipologia satelor 175 2.2.2. Târgurile şi oraşele 177 2.3. Structurile sociale 183 2.3.1. Starea socială în Ţara Românescă şi Moldova 184 2.3.1.1. Boierimea 185 2.3.1.2. Ţărănimea 188 2.3.1.3. Robii 190 2.3.1.3. Orăşenii 191 2.3.1. Starea socială în Transilvania 191 2.3.1.1. Structura clasei nobiliare 192 2.3.1.2. Ţăranii 194 Ţărănimea liberă 195 Categoriile ţărăneşti intermediare 198 Ţărănimea dependentă 200 2.3.1.3. Robii 202 2.3.1.4. Orăşenii 204 2.4. Conflictul social şi normele de reglementare a raporturilor sociale 204 2.4.1. Fuga 205 2.4.2. Haiducia 206 2.4.3. Împotrivirea colectivă în faţa legii 207 2.4.4. Răzbunarea ţărănimii 208 2.4.5. Revoltele şi răscoalele ţărăneşti 208 2.4.6. Câteva reglementări juridice privitoare la raporturile feudale 213 2.5. Viaţa cotidiană 217 Gospodaria şi locuinţa 217 Vestimentaţia 218 Alimentaţia 219 Ingrijrea sănătăţii 219 Familia 220 Măsurarea timpului 221 REALITĂŢI SOCIALE ÎN PERIOADA PREMODERNĂ (SEC. XVII – XVIII) 222 1. Cadrul demografic general 222 Dinamica demografică 223 Populaţia oraşelor 226 Colonizarea şvabilor 227 2. Structuri sociale (secolul XVII) 228 2.1. Cazul Ţării Româneşti şi Moldovei 229 2.1.1. Boierimea 229 2.1.2. Starea ţărănimii 231 Ţăranii liberi 231 Ţăranii cu învoiala 233 Ţăranii dependenţi 233 2.1.3. Orăşenii 235 2.1.4. Ţiganii, robii 235 2.2. Stări sociale în Transilvania 236 2.2.1. Nobilimea 236 2.2.2. Statutul social al preoţilor 238 2.2.3. Ţărănimea 239 3. Mutaţii cu implicaţii sociale în statutul Principatelor Române 241 3.1. Instaurarea regimului habsburgic în Transilvania 241 3.1.1. Unirea cu Biserica Romei 244 3.2. Domniile fanariote. O nouă politică turcească pentru Ţara Românescă şi Moldova 249 4. Reformism şi modernizare în secolul Luminilor 252 4.1. Reformele lui Constantin Mavrocordat 252 Reforma fiscală 253 Reforma militară 254 Reforma administrativă 255 Reforma judecătorească 255 Reforma socială 256 4.2. Reformismul social terezian în Transilvania 258 4.3. Iosefinismul şi politica de reforme sociale 261 5. Câteva aspecte ale vieţii sociale în secolul al XVIII-lea 264 5.1. Boierii vechi şi cei noi 264 5.2. Expresia iobăgiei transilvăne reflectată în contextul răscoalei lui Horea (1784) 268 5.3. Situaţia preoţimii române în Transilvania 274 Nivelul pregătirii preoţilor 275 Condiţia socială şi materială a preoţilor 277 5.4. Bărbatul şi femeia în societatea rurală tradiţională 279 Căsătoria – naşterea familiei 279 Relaţia dintre soţ – soţie 281 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 284de
dc.languagemiscde
dc.publisherUniv. of Oradea Pressde
dc.subject.ddcGeschichtede
dc.subject.ddcHistoryen
dc.titleA Social History of Romanian Space: From the Beginning of Dacian state until the rise of Modernityde
dc.title.alternativeO istorie socială a spaţiului românesc. De la începuturile statalităţii dacice până la întrezărirea modernităţiide
dc.description.reviewbegutachtetde
dc.description.reviewrevieweden
dc.publisher.countryMISC
dc.publisher.cityOradeade
dc.subject.classozallgemeine Geschichtede
dc.subject.classozGeneral Historyen
dc.subject.thesozRumäniende
dc.subject.thesozRomaniaen
dc.subject.thesozSozialgeschichtede
dc.subject.thesozsocial historyen
dc.subject.thesozGeschichtsschreibungde
dc.subject.thesozhistoriographyen
dc.subject.thesozBevölkerungde
dc.subject.thesozpopulationen
dc.subject.thesozsoziale Entwicklungde
dc.subject.thesozsocial changeen
dc.subject.thesozGesellschaftde
dc.subject.thesozsocietyen
dc.subject.thesozhistorische Entwicklungde
dc.subject.thesozhistorical developmenten
dc.identifier.urnurn:nbn:de:0168-ssoar-333438
dc.rights.licenceCreative Commons - Namensnennungde
dc.rights.licenceCreative Commons - Attributionen
ssoar.contributor.institutionUniversity of Oradeade
internal.statusformal und inhaltlich fertig erschlossende
internal.identifier.thesoz10056959
internal.identifier.thesoz10045209
internal.identifier.thesoz10045194
internal.identifier.thesoz10034764
internal.identifier.thesoz10042237
internal.identifier.thesoz10034805
internal.identifier.thesoz10034801
dc.type.stockmonographde
dc.type.documentMonographiede
dc.type.documentmonographen
dc.source.pageinfo292de
internal.identifier.classoz30301
internal.identifier.document20
internal.identifier.ddc900
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
dc.description.pubstatusPublished Versionen
internal.identifier.licence1
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review2
dc.description.miscRomaniande
dc.subject.classhort30300de
dc.subject.classhort11000de
internal.check.abstractlanguageharmonizerCERTAIN
internal.check.languageharmonizerUNCERTAIN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record