Endnote export

 

%T Canada: Managing Differences at Home and Abroad: Festvortrag anlässlich der Zeugnisübergabe der Internationalen Rechtsstudien 2003
%A Bernard-Meunier, Marie
%P 14
%V 17
%D 2003
%= 2012-05-29T13:44:00Z
%~ USB Köln
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:385-7046
%C DEU
%C Trier
%G de
%9 Vortrag
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info