Endnote export

 

%T Südosteuropäische Geschichte als global verflochtene Regionalwissenschaft: aktuelle Perspektiven des Berliner Wissenschaftsstandortes
%A Grandits, Hannes
%J Südosteuropäische Hefte
%N 2
%P 11–18
%V 1
%D 2012
%K Area Studies
%@ 2194-3710
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-323651
%C DEU
%G de
%9 Zeitschriftenartikel
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info