Endnote-Export

 

%T Grenzüberschreitungen - Crossing Borders : Einleitung
%A Manzei, Alexandra
%A Bender, Wolfgang
%E Bender, Wolfgang
%E Hauskeller, Christine
%E Manzei, Alexandra
%P 11-21
%V 10
%D 2005
%I agenda Verl.
%@ 3-89688-258-9
%= 2012-07-05T10:52:00Z
%~ Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar, Pflegewissenschaftliche Fakultät
%> http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-311264
%C Deutschland
%C Münster
%G de
%9 journal article
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info