Endnote export

 

%T Professionstheorie, Professions- und Biographieforschung: Einführung in den Themenschwerpunkt
%A Helsper, Werner
%A Krüger, Heinz-Hermann
%A Rabe-Kleberg, Ursula
%J Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung
%N 1
%P 5-19
%V 1
%D 2000
%= 2012-04-05T15:00:00Z
%~ Verlag Barbara Budrich
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-280700
%C DEU
%G de
%9 journal article
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info