Endnote export

 

%T Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht für sozialwissenschaftlich-psychologische Forschung: Geschlechterkategorien in meinem Berufsleben
%A Jaeggi, Eva
%J Journal für Psychologie
%N 3
%P 42-45
%V 2
%D 1994
%= 2008-11-27T13:12:00Z
%~ SSOAR
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-24743
%C DEU
%G de
%9 journal article
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info