Endnote export

 

%T Gender in der Forschung - Innovation durch Chancengleichheit: Konferenz im Rahmen der Deutschen EU Ratspräsidentschaft
%E Dalhoff, Jutta
%E Kreuzer, Dorothée
%P 99
%V 11
%D 2008
%= 2012-04-05T14:44:00Z
%~ GESIS
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-244228
%C DEU
%C Bonn
%G de
%9 Sammelwerk
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info