Endnote export

 

%T Mentoring-Programme erfolgreich implementieren: ein Handbuch für die außeruniversitäre Forschung
%A Havenith, Eva
%A Martin, Ilse
%A Petersen, Ulrike
%A Müller, Martina
%P 73
%V 4
%D 2003
%K Mentoring und Training; Außerhochschulische Forschung
%= 2012-04-05T14:42:00Z
%~ GESIS
%> https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-244191
%C DEU
%C Bonn
%G de
%9 Monographie
%W GESIS - http://www.gesis.org
%~ SSOAR - http://www.ssoar.info