Bibtex-Export

 

@incollection{ Noll1989,
 title = {Die Beobachtung gesellschaftlicher Entwicklungstrends : Indikatoren des sozialen Wandels und das Projekt "Comparative Charting of Social Change"},
 author = {Noll, Heinz-Herbert},
 editor = {Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim},
 pages = {322-324},
 year = {1989},
 publisher = {Seismo Verl.},
 isbn = {3-908239-01-X},
 urn = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-147363},
}