Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się

Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-417894

Weitere Angaben:
Abstract Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego.

Among the key development challenges at the beginning of 21st century in Poland are reducing negative effects of an ageing population and increasing the social capital of citizens, their ability to work together to solve problems in various areas of social and economic development. Article brings analysis of these issues in relation to shaping older people social capital. Consecutively discussed are: the basic terms used in the discourse of social activation of the elderly, the assumptions of modern multi-level shaping of public policies in this area as well as typologies of sample solutions for building social capital resources.
Klassifikation Gerontologie, Alterssoziologie
Freie Schlagwörter Governance; Social Capital; Multi-level governance; Active Ageing; Activation
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie
Herausgeber Walotek-Ściańska, K.; Šerák, M.; Szyszka, M.; Tomczyk, Ł.
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2013
Verlag Humanitas
Erscheinungsort Sosnowiec-Praha
Seitenangabe S. 11-24
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top