Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Przyszłość edukacji zawodowej: kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu

The Future of Vocational Education: the Directions of Reorientation and New Areas of Professional Activity of Vocational Teachers
[Forschungsbericht]

Klimczuk, Andrzej; Skarzyński, Michał; Hogeforster, Jürgen

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-49432-1

Weitere Angaben:
Abstract Publikacja powstała w ramach projektu PO KL "PWP: PRZY-SZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem projektu było wypracowanie do końca VI 2014 r. rozwiązań i rekomendacji formalnoprawnych związanych z modernizacją szkół zawodowych oraz adaptacyjnością pracowników oświaty w oparciu o zawiązane partnerstwo związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz organów prowadzących szkoły zawodowe. Szczególny nacisk położono na wypracowanie nowych rozwiązań zwiększenia elastyczności zatrudnienia pracowników oświaty.

The publication was created as part of the project "PWP: Future of vocational education - a local partnership to increase the adaptability of vocational teachers" carried out on behalf of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The aim of the project was to develop to the end of June 2014 procedural solutions and recommendations related to the modernization of vocational education and adaptability of employees on the basis of a partnership tied to trade unions, employers' organizations and bodies engaged in vocational schools. Particular emphasis is placed on developing new solutions to increase the flexibility of employment education.
Thesaurusschlagwörter vocational education; part-time vocational school; teacher; professionalization; Poland
Klassifikation Bildungswesen quartärer Bereich, Berufsbildung
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2015
Verlag Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości
Erscheinungsort Białystok
Seitenangabe 301 S.
ISBN 978-83-63503-64-2
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung
top