Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym: próba wprowadzenia do dyskusji

"Silver economy" models in the European Union in the comparative approach: an attempt to introduce discussion
[Zeitschriftenartikel]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-47928-0

Weitere Angaben:
Abstract Some phenomena associated with ageing populations are transition of economies to focus more on the production and distribution of goods and services for older adults as well as for younger age groups as part of their preparation for old age. The paper presents the main features of the concept of "silver economy" in the context of active ageing policies. The study presents a typology of the silver economy models in the European Union at national and regional levels based on the use of the Active Ageing Index in comparison to the typology of differences and cultures of capitalism as well as the typology of welfare states. The summary contains conclusions for practical interventions and proposals for further research.

Jednym ze zjawisk związanych z procesem starzenia się społeczeństw są przemiany systemów gospodarczych zorientowane na produkcję i dystrybucję dóbr i usług dla osób starszych, jak również dla młodszych grup wiekowych w ramach ich przygotowania do starości. Artykuł przybliża główne cechy koncepcji "srebrnej gospodarki" w kontekście realizacji polityki aktywnego starzenia się. Opracowanie przedstawia typologię modeli srebrnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na poziomach krajowym i regionalnym na podstawie wykorzystania porównań indeksu aktywnego starzenia się (Active Ageing Index) do typologii zróżnicowań i kultur kapitalizmu oraz typologii państw dobrobytu. W podsumowaniu przybliżono wnioski dla działań praktycznych oraz propozycje dalszych kierunków badań.
Thesaurusschlagwörter population development; demographic aging; elderly; service; policy on the elderly; social integration; quality of life; new technology; gerontology; regional development; EU
Klassifikation Gerontologie, Alterssoziologie; Familienpolitik, Jugendpolitik, Altenpolitik
Freie Schlagwörter Active Ageing Index; silver economy; strategic management; varieties/cultures of capitalism
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2016
Seitenangabe S. 41-59
Zeitschriftentitel Problemy Zarzadzania, 14 (2016) 2
DOI http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.59.3
ISSN 1644-9584
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung
top