Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Startery podlaskiej gospodarki : analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego ; sektor rehabilitacji geriatrycznej

Podlasie economy starters : analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie ; geriatric rehabilitation sector
[monograph]

Plawgo, Bogusław; Klimczuk, Magdalena; Citkowski, Mariusz; Juchnicka, Marta; Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(2221 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-464066

Further Details
Abstract The main objective of the study is to identify and analyze those areas in which the global economy indicate a high potential for development, and in Podlaskie do not exist or are in the form of seed. In addition, analyzes conducted to lead to the following specific objectives: 1. The findings of the major determinants and barriers to development occurring in these growth areas. 2. Performances forecasts the future development of the area in Podlaskie, taking into account the risks and opportunities of development. 3. Provide objective and comprehensive information necessary functioning, as well as potential businesses in the process of strategic planning and determining their competitive position. 4. Indications entities sphere of regulation (including labor market institutions, local and regional authorities), by identifying barriers to development directions of measures to reduce them. 5. Provide information on existing forms and ways to support the area of national and EU funds.

Celem głównym badania jest wskazanie i przeanalizowanie tych obszarów, które w gospodarce ogólnoświatowej wykazują duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występują bądź występują w postaci zalążkowej. Ponadto przeprowadzone analizy mają prowadzić do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 1. Ustalenia głównych determinant i barier rozwojowych występujących w przedmiotowych obszarach wzrostu. 2. Przedstawienia prognozy przyszłości rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim, z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych. 3. Dostarczenia obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych funkcjonującym, jak również potencjalnym przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określaniu ich pozycji konkurencyjnej. 4. Wskazania podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym), poprzez identyfikację barier rozwojowych, kierunków działań zmierzających do ich ograniczenia. 5. Dostarczenia informacji w zakresie istniejących form i możliwości wsparcia obszaru ze środków krajowych i unijnych.
Keywords economic growth; innovation; branch of the economy; geriatric rehabilitation; population development; old age; regional development; economic development (on national level); competitiveness; promotion of economic development; Poland
Classification Economic Sectors; National Economy; Labor Market Research
Document language Other language
Publication Year 2009
Publisher Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
City Białystok
Page/Pages 152 p.
ISBN 978-83-926324-7-4
Status Published Version; peer reviewed
Licence Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications
top