Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości

Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418286

Weitere Angaben:
Abstract Ocena obecności ludzi starych w społeczeństwie zależy od tempa rozwoju technologicznego i gospodarczego. Szybkie zmiany sprzyjają dyskryminacji ze względu na wiek oraz przyczyniają się do niedostrzegania jednostkowych i zbiorowych korzyści płynących ze wzrostu długości życia ludzkiego. Artykuł zwraca uwagę na niezbędność poszukiwania pomysłów aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, jak też przybliża koncepcję kreowania przestrzeni miejskich sprzyjających rozwojowi i integracji wszystkich grup wiekowych. Praca podkreśla znaczenie starszego pokolenia w procesie utrzymania ciągłości kulturowej w społeczeństwach informacyjnych i społeczeństwach wiedzy poprzez przeciwstawienie tych idei projektowi społeczeństwa mądrości.

Attitudes towards elder people in society depend on the pace of its technological and economical development. Fast changes not only encourage discrimination on the ground of age but also blur the perception of both individual and collective benefits from the extension of life length. This article emphasizes the necessity of finding new ideas of elders' active social participation. Furthermore it points out the conceptions of creating city areas that favor development and integration of all age groups. It underlines the significance of older generations in process of sustaining cultural continuity in information and knowledge societies by contrasting those ideas with the wisdom society project.
Klassifikation Bevölkerung; Sozialpsychologie; Gerontologie, Alterssoziologie
Freie Schlagwörter Intergenerational Relationships, Age Discrimination, Ageism, Social Integration, Integracja Społeczna, Relacje Międzypokoleniowe, Age Integration, Dyskryminacja Ze Względu Na Wiek, Społeczeństwo Mądrości, Wiekizm, Wisdom Society
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy
Herausgeber Kobylarek, Aleksander
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2009
Verlag Wydawnictwo Adam Marszałek
Erscheinungsort Toruń
Seitenangabe S. 344-360
ISBN 9788376114460 8376114468
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top