More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka: wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności

Multicultural Society and Silver Economy: Multiculturalism in the Context of an Ageing Population
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(400 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418239

Further Details
Abstract Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata - głównie Azji i Afryki - dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie zwielokrotnionej, zarządzania różnorodnością, polityki kreatywności oraz związków wielokulturowości z konstruowaniem srebrnych gospodarek. Podsumowanie zawiera potencjalne kierunki dalszych badań nad wielokulturowymi aspektami srebrnej gospodarki.

Process of ageing is important challenge for European Union countries. Influx of immigrants from younger regions of the world - mainly in Asia and Africa - is considered to be a way of supplementing dwindling labour resources, which leads to an increase in concern for their possible inclusion in the intergenerational dimension of the host communities. At the same time sees the benefits of migration and seniors opportunities to develop regional economies and encourage local authorities in order to meet their needs. Aim of this paper is to present concepts of multiple age discrimination, diversity management, creativity policy and relationships of multicultural society with construction of silver economies. Summary contains potential directions for further research on multicultural aspects of silver economy.
Classification Population Studies, Sociology of Population
Free Keywords Age Discrimination; Diversity Management; Silver Economy; Creative Ageing Policy; Cultural Diversity of the Elderly
Collection Title Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia
Editor Biernacka, M.; Sadowski, A.
Document language Other language
Publication Year 2012
Publisher Uniwersytet w Białymstoku
City Białystok
Page/Pages p. 243-268
Status Published Version; peer reviewed
Licence Free Digital Peer Publishing Licence
top