Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa

Silver Economy in the State Strategic Documents
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418220

Weitere Angaben:
Abstract Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z nim związanych uzasadnia podejmowanie interwencji uwzględniających wyzwanie utrzymania solidarności pokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. Opracowane przybliża koncepcję srebrnej gospodarki jako systemu gospodarczego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały założenia budowy srebrnej gospodarki zawarte w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Podsumowanie obejmuje wnioski z przeprowadzonej analizy strategii oraz postulaty co do kierunków dalszych badań.

One of the main challenges of the contemporary socio-economic development is the process of population ageing. The complexity of the changes associated with it justifies interventions taking into account the challenge of generational solidarity maintenance and robotics divide prevention. Article introduces the concept of silver economy - an economic system based on meeting the needs of ageing populations. This paper present the assumptions of building the silver economy contained in selected documents which are a part of civilizational project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity." Summary include conclusions from the strategy analysis and postulates of further research directions.
Klassifikation Bevölkerung
Freie Schlagwörter Strategic Management, Gerontechnology, Local Government and Local Development, Regional development, Rozwój Regionalny, Silver Economy, Srebrna Gospodarka, Zarządzanie Strategiczne, Gerontechnologia, Robotics Divide, Wykluczenie Robotyczne, Rozwój lokalny
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza
Herausgeber Osiński, Joachim; Pachocka, Marta
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2013
Verlag Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa
Erscheinungsort Warszawa
Seitenangabe S. 461-472
ISBN 9788373788145 837378814X
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top