Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej

Cultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers and challenges from the regional policy perspective
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418213

Weitere Angaben:
Abstract Celem opracowania jest przybliżenie analiz dotyczących dwóch wymiarów wykorzystania potencjału kultury województwa podlaskiego: zróżnicowania kulturowego oraz rozwoju przemysłów kultury i kreatywnych. Artykuł stanowi odpowiedź na spostrzeżenia z recenzji raportu końcowego projektu "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim". W pierwszej kolejności omówiono podstawowe pojęcia i uwarunkowania regionalne tych wymiarów wykorzystania potencjału kultury. Następnie przybliżono główne obserwacje, wnioski i rekomendacje pochodzące z wyników badań. Całość uzupełniono o dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki dla podmiotów związanych z prowadzeniem polityki regionalnej.

The aim of this paper is closer analyzes of two dimensions of Podlaskie Voivodship culture potential: cultural diversity as well as development of cultural and creative industries. The article is a response to the findings of "Diagnosis of participation in culture in Podlaskie" final report review. This article first describes the basic concepts and regional conditions of cultural potential dimensions. Then brought closer the main observations, conclusions and recommendations derived from research results. Whole essay was supplemented with additional insights and guidance for those involved in conducting of regional policy.
Klassifikation Kultursoziologie, Kunstsoziologie, Literatursoziologie
Freie Schlagwörter Regional policy, Creative Industries, Cultural Diversity, Polityka Regionalna, Przemysły Kreatywne, Województwo Podlaskie, Zróżnicowanie Kulturowe, Przemysły Kultury, Culture Industries, Podlaskie Voivodeship
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Przemysły kreatywne 2.0.12
Herausgeber Ulatowska, Roksana; Alvarez, Joanna
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2012
Verlag Fundacja Rozwoju Kina
Erscheinungsort Kraków
Seitenangabe S. 72-80
ISBN 9788392573050 8392573056
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top