Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa

Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418202

Weitere Angaben:
Abstract Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Podsumowanie obejmie rekomendacje praktyczne i badawcze w zakresie polityki rodzinnej i rynku pracy.

The aim of this article is to introduce a concept of "solidarity of generations" in the context of challenges of population ageing at the beginning of the XXI century. Maintaining relationships without generational conflict is a matter requiring joint intervention of public, market and social sectors entities. After the discussion of generation meaning and types of relationships between generations, intergenerational policies models were identified. The description included activities at the international, national, regional and local levels. Later in the article activities assumptions for the solidarity of generations included in the selected documents of civilization project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity" were critically analyzed of the main approaches. Conclusions provided recommendations for practical action and further research.
Klassifikation Demographie, Bevölkerungswissenschaft
Freie Schlagwörter Social Policy, Older people, Silver Economy, Ludzie Starzy, Starość, Srebrna Gospodarka, Polityka Społeczna, Silver Market, Society for All Ages, Life-cycle Perspective, Ageing, Perspektywa Cyklu żYcia, Społeczeństwo Dla Ludzi W Każdym Wieku
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych
Herausgeber Kubów, A.; Szczepaniak-Sienniak, J.
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2013
Erscheinungsort Wrocław
Seitenangabe S. 190-205
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top