Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji

Experts and Cultural Narcissism - An Attempt to Analyze the Relationship
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418176

Weitere Angaben:
Abstract At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of "late modernity" characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not only meet the identified needs, but also produce new, thus contributing to the development of a culture of narcissism. Article aims to explain the characteristics of expert systems and cultural narcissism, experts role as a participant in social change, model types and kinds of experts with their arcane in to ontological and epistemological structures of the social world. I also highlight the problems associated with the suppression of restrictions in to the access of expertise knowledge.

Wraz z początkiem XXI wieku społeczeństwa ludzkie wchodzą w okres „późnej nowoczesności” cechujący się nowymi formami zaufania i ryzyka, nieprzejrzystością sytuacji społecznych oraz postępującą globalizacją ekonomiczną, polityczną i kulturową. Procesy te wiążą się z obecnością systemów abstrakcyjnych, które otaczają ludzi i do funkcjonowania wymagają wsparcia osób z wiedzą specjalistyczną z zakresu m.in. transportu, telekomunikacji, finansów, bezpieczeństwa, mediów, energetyki. Jednocześnie zauważa się, iż rodzi się kult ekspertyzy a specjaliści nie tylko zaspokajają rozpoznane potrzeby, ale też wytwarzają nowe, przyczyniając się tym samym do rozwoju kultury narcyzmu. Artykuł ma na celu przybliżenie specyfiki systemów eksperckich i narcyzmu kulturowego, roli eksperta jako uczestnika przemian społecznych, modelowych typów ekspertów i rodzajów ich wtajemniczeń w struktury ontologiczne i epistemologiczne świata społecznego oraz zwrócenie uwagi na problemy związane ze znoszeniem ograniczeń dostępu do wiedzy specjalistycznej.
Klassifikation Sonstiges zu den Sozialwissenschaften
Freie Schlagwörter Expert Systems; Expertise; Trust; Social Capital; Sociology of Risk; Sociology of Expertise; Narcissism (Psychology); Risk; Trust Management; Risk Management; Creative Class; Late Modernity; Professions and Expertise; Experts in the 20th Century; Narcissism; Technocracy; Netocracy
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Narcyzm: jednostka - społeczeństwo - kultura
Herausgeber Sieradzan, Jacek
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2011
Verlag Uniw. w Białymstoku
Erscheinungsort Białystok
Seitenangabe S. 218-255
ISBN 978-83-7431-261-5
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top