Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia

Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competencies in a Changing Environment
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418150

Weitere Angaben:
Abstract Artykuł podejmuje problematykę zwolnień pracowników przedsiębiorstw, która zyskuje na znaczeniu wraz z utrzymywaniem się globalnego kryzysu gospodarczego na początku XXI wieku. Kryzys prowadzi do dynamicznych zmian w otoczeniu organizacji i w wielu przypadkach wymusza decyzje o podjęciu działań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja przedsiębiorstw może obejmować zarówno ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, modernizację procesów produkcji i świadczenia usług, zmianę rynków i partnerów biznesowych, jak również racjonalizację zatrudnienia. Zmiany w strukturze zatrudnienia mogą prowadzić do kształtowania nowych, bardziej elastycznych relacji z pracownikami. W tym kontekście outplacement jako koncepcja odpowiedzialnego zarządzania zwolnieniami pracowników umożliwia zarówno złagodzenie negatywnych skutków utraty pracy i skrócenie okresu bezrobocia, jak też ochronę kompetencji istotnych przedsiębiorstwa. Opracowanie w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu przybliża: przesłanki do outplacementu jakimi są negatywne efekty redukcji zatrudnienia w organizacji, stereotypowe i racjonalne kryteria zwolnień pracowników oraz koncepcję kompetencji kluczowych i ich ochrony.

Article undertakes issue of enterprises layoffs, which is becoming increasingly important along with persistence of the global economic crisis at the beginning of the 21st century. Crisis leads to dynamic changes in the organization environment and in many cases forces the decision to take restructuring actions. Restructuring of firms may include both reduction of operating costs, modernization of production and services processes, changing markets and business partners, as well as the rationalization of employment. Changes in the structure of employment can lead to the development of new, more flexible relationship with employees. In this context, the outplacement as a concept of responsible management of the redundancies can both address the possible negative effects of job losses and reduction of unemployment, as well as the protection essential company competences. Article on the basis of the literature critical analysis brings: evidence for outplacement which are the negative effects of downsizing in the organization, stereotyped and rational criteria for redundancies as well as the concept of key competencies and their protection.
Klassifikation Organisationssoziologie, Militärsoziologie; Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
Freie Schlagwörter Unemployment, Risk, Intellectual Capital, Flexibility, Key Competencies, Outplacement, Zwolnienia Monitorowane, Bezrobocie, Kapitał Intelektualny, Kompetencje Kluczowe, Elastyczność, Ryzyko
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań
Herausgeber Fimińska-Banaszyk, R.
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2014
Verlag PWSZ w Koninie
Erscheinungsort Konin
Seitenangabe S. 157-174
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top