Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku

Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418138

Weitere Angaben:
Abstract Wykonywanie pracy zarobkowej przez osoby starsze jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Wprowadzenie zabezpieczenia starości w formie rent i emerytur sprawiło, że w społeczeństwach nowoczesnych ukształtowała się jakościowo nowa kategoria społeczna składająca się z osób w wieku poprodukcyjnym. Wzrost długości życia ludzkiego przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian progów wieku emerytalnego sprawia, że ilość osób korzystających ze świadczeń rośnie. Zwiększające się koszty utrzymania seniorów prowadzą do szeregu przemian w strukturach społeczno-ekonomicznych oraz wymuszają podejmowanie działań, które pozwolą na wzrost ich uczestnictwa społecznego, w tym na wydłużanie ich aktywności zawodowej. Wydaje się, że zachodzące współcześnie procesy dematerializacji pracy łączone z kształtowaniem się gospodarki opartej na wiedzy oraz ruch uniwersytetów trzeciego wieku w znacznej mierze umożliwiają realizację tych celów. Artykuł ma na celu przybliżenie wybranych wyników jakościowych analiz aktywności ekonomicznej ludzi starych w Białymstoku prowadzonych w kontekście badań nad kapitałem społecznym. Określone zostały podstawowe czynniki ograniczające możliwości wykonywania pracy przez ludzi starych, jak również ich ukryte zasoby i potencjalne miejsca pracy.

Work of elderly is a controversial problem. The introduction of protection of old age in form of pensions and retirement caused shaping in modern societies qualitatively new social category of persons in post-working age. Growth of human life-span with simultaneous lack of the principle changes of pensionable age inflicts grow in quantity of persons' using welfare benefits. Growing costs of seniors livelihood lead to transformations in socio-economical structures as well as forcing them to engage in activities that will help increase their social participation, including the lengthening of their professional activity. It seems that the nowadays processes of dematerialization of work combined with the shaping of knowledge-based economy and the movement of third-age universities largely enable the achievement of these objectives. Article aims to approximate the results of qualitative analysis of elderly economic activity in Bialystok conducted in the context of social capital research. Study describes main factors that restrict work opportunities for older people, as well as their hidden resources and potential workplaces.
Klassifikation Gerontologie, Alterssoziologie; Arbeitswelt
Freie Schlagwörter Economics of Ageing, Social Capital, Aging, Ageism, Activation And Workfare, Older Workers, Workforce Ageing, Sociology of Ageing, Economic activity, Kapitał Społeczny, 50+, Mature Workers, Silver Workers, Starzenie Się Populacji, Dyskryminacja Ze Względu Na Wiek, Starsi Pracownicy, Socjologia starzenia się, Ekonomia starzenia się, Aktywność Ekonomiczna, Employment of Retirees, Lengthening of Working Life, Wydłużanie życia Zawodowego, Zatrudnienie Emerytów, Zatrudnienie Osób W Wieku Poprodukcyjnym
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej
Herausgeber Stefański, Marian
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2011
Verlag WSEI
Erscheinungsort Lublin
Seitenangabe S. 289-311
ISBN 9788362074518 8362074515
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top