More documents from Klimczuk, Andrzej

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku

The Safety of Elderly People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example
[collection article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(288 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-418111

Further Details
Abstract Polish society gathers features specific to "late modernity" period. In this period grows up the meaning of organizational forms, flow of information, trust to other people and complicated technical systems, uncertainty, taking a risk as well as progressive economic, political and cultural globalization. One of threats and challenges is the process of population ageing. The article attempt to recognition of specific safety problems of old men's in Białystok. Safety is treated as necessary condition for far more researches on practical solutions connected with the professional activity of seniors and growth of their social participation. Assurance of seniors safety can lead to lowering costs of their maintenance as well as the formation of positive attitudes towards old age and cultural openness. The work brings closer connections between safety and social capital topics as well as chosen empirical analyses.

Społeczeństwo polskie nabiera cech specyficznych dla okresu „późnej nowoczesności”. Wzrasta znaczenie form organizacyjnych, przepływu informacji, zaufania do innych ludzi i skomplikowanych systemów technicznych, niepewności, podejmowania ryzyka oraz postępującej globalizacji ekonomicznej, politycznej i kulturowej. Jednym z zagrożeń i wyzwań jest proces starzenia się społeczeństw. Artykuł stanowi próbę poznania specyfiki bezpieczeństwa ludzi starych w Białymstoku. Traktowane jest ono jako warunek konieczny do dalszych poszukiwań praktycznych rozwiązań pozwalających na wydłużanie aktywności zawodowej seniorów i wzrost ich uczestnictwa społecznego. Jego zapewnienie może prowadzić do obniżenia kosztów ich utrzymania oraz kształtowania pozytywnych postaw wobec starości i otwartości kulturowej. Praca przybliża powiązania problematyki bezpieczeństwa i kapitału społecznego oraz wybrane wyniki analiz empirycznych.
Classification Gerontology
Free Keywords Trust; Occupational Health & Safety; Social Capital; Aging; Risk; Sociology of Ageing; Elderly; Bialystok
Collection Title Zagrożenia w starości i na jej przedpolu
Editor Halicka, M.; Halicki, J.; Czykier, K.
Document language Other language
Publication Year 2010
Publisher Uniwersytet w Białymstoku
City Białystok
Page/Pages p. 75-90
Status Published Version; peer reviewed
Licence Free Digital Peer Publishing Licence
top