Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych: Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku

Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly from Białystok: Based on Examples from Nursing Homes for the Elderly and University of the Third Age
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-417978

Weitere Angaben:
Abstract Complexity of the changes taking place in modern societies makes it is necessary to deepen the analysis of the impact of social inequality on the activity of old people. Dissemination of new technologies and organizational forms allows solving many social problems and improving the quality of human life. At the same time broadens the range of areas in which old people are losing their authority and differ in expertise required for the achievement of socially valued goods. Article aims to highlight the importance of inequality for the activity of the elderly and its relationship to social capital in conditions of shaping social dispersion space order. Study brings closer chosen results of empirical studies portraying the dimensions of internal diversity of seniors.

Złożoność przemian zachodzących we współczesnych społeczeństwach sprawia, iż niezbędne staje się pogłębienie analiz oddziaływania nierówności społecznych na aktywność ludzi starych. Upowszechnianie się nowych technologii i form organizacyjnych pozwala na rozwiązanie wielu problemów społecznych i podniesienie jakości życia ludzkiego. Jednocześnie poszerza się zakres dziedzin, w których ludzie starzy tracą swój autorytet oraz różnią się między sobą kompetencjami wymaganymi do osiągania społecznie cenionych dóbr. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie nierówności dla aktywności ludzi starych oraz jej związków z kapitałem społecznym w warunkach kształtowania się w polskiej przestrzeni społecznej ładu rozproszonego. Opracowanie przybliża wybrane wyniki badań empirycznych, które ukazują wymiary zróżnicowania kategorii społecznej ludzi starych.
Klassifikation Gerontologie, Alterssoziologie
Freie Schlagwörter Social Capital, Aging, Social Inequality, Elderly, Elderly People, Nursing Homes, Kapitał Społeczny, Third Age, Inequality, Old People, Ludzie Starzy, Nierówności Społeczne, Dom Pomocy Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, University of the Third Age
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Społeczne wymiary starzenia się
Herausgeber Fabiś, A.; Muszyński, M.
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2011
Verlag Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki
Erscheinungsort Bielsko - Biała
Seitenangabe S. 101-117
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top