Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk

Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-417927

Weitere Angaben:
Abstract Artykuł zwraca uwagę na powiązania procesu starzenia się społeczeństwa z kształtowaniem zmian organizacyjnych zachodzących w miejskich instytucjach kulturalnych i artystycznych w zakresie świadczenia usług dla osób starszych. Przybliżone zostają główne cechy zachodzących na początku XXI wieku przemian pracy i czasu wolnego oraz zjawiska kreatywnej gospodarki wraz z nową stratyfikacją społeczną i nowymi czynnikami rozwojowymi. Zarysowany został także paradygmat kreatywnego starzenia się, korzyści i bariery budowania kapitału kreatywnego seniorów oraz zagraniczne i krajowe przykłady wykorzystywanych na tym polu rozwiązań a zarazem obszarów dalszych badań.

Article draws attention to the relationship of ageing process and evolution of the organizational changes in cultural and artistic institutions in cities that are connected to provision of services for older people. Study shows main features of work and leisure time transformation at the beginning of the XXI century and the phenomenon of creative economy with new social stratification and development factors. It also describes creative ageing paradigm, benefits and barriers of building a senior creative capital, foreign and domestic examples of solutions used in this field which are also areas for further research.
Klassifikation Gerontologie, Alterssoziologie
Freie Schlagwörter kapitał kreatywny, rozwój regionalny i lokalny, instytucje kulturalne i artystyczne, polityka kreatywnego starzenia się, polityka międzypokoleniowa, creative capital, regional and local development, cultural and artistic institutions, creative ageing policy, intergenerational policy
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk)
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2013
Verlag Wydawnictwo UŚ
Erscheinungsort Katowice
ISBN 978-83-226-2131-8
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz
top