Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej

Concept of solidarity of generations in the national social policy
[Sammelwerksbeitrag]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395620

Weitere Angaben:
Abstract The article discusses the main features of "solidarity of generations" concept. This approach is used in the analysis of the ageing process at the beginning of the XXI century as well as in designing of public policy. Essay introduces the basic concepts of generations and relationships between generations meaning. Article emphasizes that solidarity between generations is a social issue that requires the combined intervention of public, commercial and non-commercial bodies. Paper presents a conclusions from critical analysis of assumptions for the solidarity of generations included in the selected documents of civilizational project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity."

Artykuł omawia główne cechy koncepcji "solidarności pokoleń". Podejście to jest wykorzystywane w analizach dotyczących procesu starzenia się społeczeństw na początku XXI wieku oraz w projektowaniu polityki publicznej. Opracowanie przybliża podstawowe znaczenia pojęć dotyczących pokolenia i relacji międzypokoleniowych. Zwrócono uwagę, iż solidarność pokoleń stanowi kwestię socjalną wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Praca prezentuje też wnioski z krytycznej analizy założeń działań na rzecz solidarności pokoleniowej zaprezentowanych w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności".
Thesaurusschlagwörter generation; twenty-first century; Intergenerational relations; solidarity; social conflict; social policy; Poland
Klassifikation Bevölkerung; Gerontologie, Alterssoziologie; Familienpolitik, Jugendpolitik, Altenpolitik
Freie Schlagwörter perspektywa cyklu życia; polityka społeczna wobec starości i ludzi starych; "srebrna gospodarka"; relacje międzypokoleniowe; zarządzanie strategiczne; life-cycle perspective; "silver economy"; intergenerational relationships
Titel Sammelwerk, Herausgeber- oder Konferenzband Kreatywna starość: Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu
Herausgeber Fabiś, Artur; Łacina-Łanowski, Artur; Tomczyk, Łukasz
Sprache Dokument Andere Sprache
Publikationsjahr 2013
Verlag Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Oświęcimiu
Erscheinungsort Oświęcim
Seitenangabe S. 99-111
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung
top