Export für Ihre Literaturverwaltung

Übernahme per Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych

Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification
[Zeitschriftenartikel]

Klimczuk, Andrzej

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-380107

Weitere Angaben:
Abstract The popularisation of code elaboration addressed to various social groups is one of the features of the modern world. However, among researchers of this phenomenon a full consensus on the moral validity and usefulness of this activity does not exist. The article closely reviews the literature with regard to the reasons for the creation of a moderate position on the codification of ethical standards. The essay brings closer the main concepts of ethical codes and positions for their adoption and rejection. Attention is paid to ways of increasing the effectiveness of codes and the ethical decision-making procedure in a manner that undermines supporters and opponents of codification approaches.

Popularyzacja tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych jest jedną z cech współczesnego świata. Wśród badaczy tego zjawiska nie ma jednak pełnej zgody na zasadność i użyteczność moralną tej działalności. Artykuł przybliża przegląd literatury przedmiotu w zakresie dotyczącym argumentów za stworzeniem umiarkowanego stanowiska na rzecz kodyfikacji norm etycznych. Przybliżono główne pojęcia dotyczące kodeksów etycznych i stanowiska za ich przyjęciem i odrzuceniem. Zwrócono uwagę na sposoby zwiększania skuteczności kodeksów oraz procedurę podejmowania decyzji etycznych w sposób godzący podejścia zwolenników i przeciwników kodyfikacji.
Thesaurusschlagwörter morality; ethics; group; social responsibility; social norm
Klassifikation Philosophie, Theologie; Allgemeine Soziologie, Makrosoziologie, spezielle Theorien und Schulen, Entwicklung und Geschichte der Soziologie
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2014
Seitenangabe S. 47-59
Zeitschriftentitel Annales - Ethics in Economic Life, 7 (2014) 1
ISSN 2353-4869
Status Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz Creative Commons - Namensnennung
top