More documents from Klimczuk, Andrzej
More documents from Pogranicze: Studia Społeczne

Export to your Reference Manger

Please Copy & Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export

       

Weiterempfehlen

Bookmark and Share


Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych

Contemporary social policy towards disability and disabled people
[journal article]

Klimczuk, Andrzej

fulltextDownloadDownload full text

(207 KByte)

Citation Suggestion

Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-371577

Further Details
Abstract Disability is one of the features that differentiate individuals and groups in modern societies. People with reduced physical, cognitive and psychological efficiency are particularly exposed to discrimination and social, economic and political exclusion. What's important social issue of people with disabilities in the early 21st century changes by entering into a relationship with the ageing of the population. Article aims to introduce some theoretical concepts efforts to improve the image of disability and reduce the barriers faced by persons with disabilities in access to different kinds of resources, spaces and opportunities. A critical analysis of the literature includes: description of the concept of activation policy as well as principles and objectives of social policy in a holistic paradigm of normalization. This summary contains possible future directions of research and analysis.

Niepełnosprawność jest jedną z cech różnicujących jednostki i grupy we współczesnych społeczeństwach. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, poznawczej i psychicznej są szczególnie narażone na dyskryminację oraz wykluczenie społeczne, gospodarcze i polityczne. Co istotne kwestia socjalna osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku zmienia się wchodząc w relację z procesem starzenia się ludności. Artykuł ma na celu przybliżenie wybranych teoretycznych koncepcji działań na rzecz poprawy wizerunku niepełnosprawności i ograniczania barier doświadczanych przez osoby niepełnosprawne w dostępie do różnego rodzaju zasobów, przestrzeni i szans. Krytyczna analiza literatury przedmiotu obejmuje wskazanie cech koncepcji polityki aktywizacji oraz zasad i celów polityki społecznej w holistycznym paradygmacie normalizacji. Podsumowanie zawiera możliwe dalsze kierunki badań i analiz.
Keywords disability; exclusion; integration; equal opportunity; handicapped; social policy; twenty-first century; governance
Classification Basic Research, General Concepts and History of Social Policy
Free Keywords normalization; activation
Document language Other language
Publication Year 2013
Page/Pages p. 185-200
Journal Pogranicze: Studia Społeczne (2013) 22
ISSN 1230-2392
Status Published Version; peer reviewed
Licence Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications
top